Tomasz Pawlikowicz
ul. Osiedlowa 11e, Brzesko

Telefon: 606 269 289
e-mail: tpawlikowicz@interia.pl

Jesteśmy młodą, dynamiczną pracownią projektową

zapewniającą kompleksową obsługę planowanych przez Państwa inwestycji budowlanych.Naszą ideą jest pomoc na każdym etapie procesu realizacji inwestycji budowlanych określając to w skrócie:

„OD PROJEKTU, PO UŻYTKOWANIE” Dowiedz się więcej

Przeglądy okresowe obiektów

Aby zapewnić właściwe utrzymanie obiektu budowlanego, jego właściciel lub zarządca ma określony w art. 62  ustawy prawo budowlane obowiązek  przeprowadzenia następujących kontroli:

1)  kontrole dokonywane co najmniej raz w roku:

 • kontrola stanu technicznego tzw. przegląd budowlany – polega na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne  oraz niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • kontrola instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska - prawo budowlane nie precyzuje, co należy rozumieć pod tym pojęciem, mając jednak na uwadze regulacje dotyczące ochrony środowiska należałoby przyjąć, że są to „instalacje i urządzenia, które przeciwdziałają negatywnemu oddziaływaniu obiektu na stan środowiska oraz na życie lub zdrowie ludzi, w szczególności w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, powodowania hałasu, wytwarzania pól elektromagnetycznych.” Takimi urządzeniami są np. urządzenia sanitarne do  oczyszczania lub gromadzenia ścieków, urządzenia filtrujące, służące gromadzeniu i utylizacji odpadów stałych,
 • kontrola przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) 
 • kontrola instalacji gazowych - zgodnie z § 47 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, stan technicznej sprawności instalacji gazowej  w budynku powinien być kontrolowany równocześnie z kontrolą stanu technicznego przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych. 

   2) kontrole dokonywane co najmniej raz na 5 lat:

 • kontrola stanu technicznego obiektu tzw. przegląd konstrukcyjny - w tym konstrukcji, przydatności do użytkowania, estetyki obiektu budowalnego oraz jego otoczenia, 
 • kontrola instalacji elektrycznej, piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń, środków ochrony o porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. 
 • kontrola urządzeń chłodniczych – art. 62 ust. 1 pkt 6 – ocenia się efektywność energetyczną zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW

   3) kontrola bezpiecznego użytkowania 

– każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt. 2- w razie wystąpienia czynników odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

   4) kontrole dokonywane dwa razy na rok

– obowiązek dotyczy budynków większych – o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2 – okresowa dokonywana co najmniej dwa razy w roku w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada – osoba dokonująca kontroli obowiązana jest bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli – art. 61 ust. 1 ok. 3

   5) kontrole kotłów – art. 62 ust. 1 pkt. 5

– kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów z uwzględnieniem efektywności energetycznej oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych:

 • kotły opalane paliwem ciekłych nieodnawialnym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW – co najmniej raz na dwa lata,
 • kotły opalane paliwem nieodnawialnym ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności od 20 kW do 100 kW oraz kotły opalane gazem – co najmniej raz na 4 lata,

   6) jednorazowa kontrola instalacji grzewczej z kotłem.

- kontrola instalacji grzewczych o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW – użytkowanych co najmniej 15 lat od daty zamieszczonej na tabliczce znamionowej kotła – ocenia się efektywność energetyczną i dobór wielkości kotła parametrów instalacji oraz dostosowania do funkcji jakie ma spełniać  - termin kontroli – rok następnym po roku, w którym upłynął 15 lat użytkowania kotła a kontrolę kotłów, które z dniem 31 grudnia 2009 roku użytkowane są już od 15 lat – przeprowadza się do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Wyłączenia z obowiązku kontroli okresowych:

Zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane z obowiązku wymienionego w art. 62 ust. 1 lit a, tj. z corocznego sprawdzenia stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu wyłączeni są właściciele i zarządcy:

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych – zgodnie z obowiązującą definicją domu jednorodzinnego zawartą w art. 3 pkt 2a prawa budowlanego – jest to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc. powierzchni całkowitej budynku 

 • obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego oraz całej grupy obiektów budowlanych wymienionych w art. 29 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane (np. wiaty, altany, przydomowe oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 25 m², przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki, wiaty przystankowe i peronowe, i inne wymienione w tym przepisie). Obiekty te podlegają jednak kontroli rocznej w pozostałym zakresie.

Prowadzenie książki obiektu budowlanego – zgodnie z art. 64  prawa budowlanego - należy ją prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem (którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2).
Jest to dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego. Z  obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego wyłączeni są właściciele i zarządcy (art. 64 ust. 2) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego, a także wymienionych w art. 29 ust. 1 oraz  dróg lub obiektów mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych. 


Nasza pracownia wykonuje w/w przeglądy okresowe wszelkich obiektów użyteczności publicznej m. in. obiektów oświatowych (przedszkoli, wszelkich typów szkół i gimnazjów), obiektów biurowych, handlowo-usługowych oraz mieszkalnych jedno lub wielorodzinnych położonych na terenie powiatów brzeskiego, bocheńskiego i tarnowskiego.   


Do każdego zlecenia lub zamierzenia inwestycyjnego podchodzimy indywidualnie 
i z pełnym zaangażowaniem 

!! Zapraszamy !!